Özel Cent İlkokulu

GENEL İŞLEYİŞ

Çalışma Takvimi

Birinci Dönem: 

Yarıyıl Tatili:     

İkinci Dönem:   

Günlük Rutin

Okulumuzda eğitim - öğretim süresi 8 ders saatini kapsamaktadır.

Başlayış: 8.25

Bitiş:      15.55

Sınıf Mevcutları

İlkokul sınıf mevcutlarımız 16 - 24 öğrenci arasında değişmektedir.

Öğretmen Uygulaması

1. sınıftan 4. sınıfa kadar sınıf öğretmenliği esastır. Yabancı dil, uygulamalı dersler ve serbest etkinlik dersleri, branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

ÖĞRENME ORTAMI ve UYGULAMALARI

Öğrenme ortamına bakış açımız; öğrenmenin yalnızca sınıf içinde değil, dış dünyada da değişik ortamlarda devam ettiği yönündedir. Tüm derslerde öğrenme etkinlikleri, sınıf, laboratuvar gibi tanımlı alanlarda olduğu kadar okul bahçesi, kütüphane, etkinlik sınıfı vb. tüm alanlarda yapılabilir. Aynı anlayışın uzantısı olarak, üniteler kapsamında geziler yapılır.

Sınıf içinde öğrencilerin oturma düzeni grup çalışmalarına uygundur ve odak noktası klasik sistemde olduğu gibi tahta değildir. Öğrenci ürünlerinin, sınıf içinde ve okulun değişik bölümlerinde sergilenmesine önem verilir.

Planlama ve uygulamada, aynı sınıfa ders veren tüm öğretmenler birlikte çalışırlar, dersler arası ilişkilendirme yaparak öğretim programını bütünsel bir yaklaşımla yürütürler.

PROGRAM

Okulumuzda çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen MEB ders programları kullanılmaktadır.

Ancak, eğitim programımız global eğitim yaklaşımlarını içeren çağdaş eğitim ilkeleri doğrultusunda biçimlendirilmiş, farklı eğitim - öğretim araçları kullanılarak öğrencilerin ilgi ve profillerine uygun aktivitelerle zenginleştirilmiştir.

Derslerde kullanılan grup çalışmaları, farklılaştırma teknikleri, öğrencilerin ezber yerine anlama ve kavramaya yönelik öğrenmeyi gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

OKUMA ZAMANI

Temel eğitimin en önemli hedeflerinden biri öğrencimize okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak haftanın iki günü 20’şer dakika tüm öğretmenler ve öğrenciler aynı anda kitap okumaktadır.Bu etkinlikle öğrencilerimizin sözcük dağarcığının zenginleştirimesi ve dili etkin bir şekilde kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Ünitelerle bağlantılı okunan kitapların yanı sıra Türkçe derslerinin bir saati kütüphanede okuma saati olarak kullanılmakta, sınıfça aynı kitap okunmakta ve çeşitli etkinliklerle incelenmektedir.

GEZİLER

Eğitim gezileri, öğrenme sürecinin en önemli etkinliklerinden biridir.

Özel Cent İlkokulu’nda şehir içi geziler, ünitelerin hayata geçirildiği fırsatlar olarak değerlendirilmektedir.

OYUN ETKİNLİKLERİ

1. ve 2. sınıflarda 5 ders saati olan oyun etkinliklerinin, 2 saati beden eğitimi ve spora,

1 ders saati dansa, 1 ders saati satranca, 1 ders saati de grup oyunlarına ayrılmaktadır.

SERBEST ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin bireysel özelliklerinin, içsel zenginliklerinin, estetik değerlerinin  geliştirilmesi amacıyla  çeşitli  çalışma alanları oluşturulmuştur. Serbest Etkinlikler adı altında yapılan bu çalışmalar, akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutar.

Serbest etkinliklere ayrılan zaman diliminin iki ders saati kulüp etkinliklerine ayrılmaktadır.

..... yılı için öğrencilerimizin tercihine bıraktığımız kulüpler şöyledir:

Yoga Kids - English Fun Club - Ritim ve Perküsyon - Orff - Gitar - Görsel Tasarım Atölyesi - Stop Motion Club - Basketbol

YABANCI DİL EĞİTİMİ / İNGİLİZCE

İngilizcenin zevkli ve eğlenceli bir şekilde öğretildiği ilkokulumuzda öğrencilerimize ana dillerinde aldıkları eğitimle paralel olarak haftada 10 saat İngilizce eğitimi verilmektedir.

Türk ve yabancı öğretmenlerin yürüttüğü bu derslerde öğrencilerimizin görerek, deneyerek, yaşayarak günlük akışın içinde yabancı dil öğrenmeleri hedeflenmiştir.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun olarak hazırlanmış programımız; dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme, konuşma etkinliklerine dayalı olup öğrencilerimizi Cambridge sınavlarına hazırlamaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK SERVİSİ

Sosyal, duygusal, bilişsel ve bedensel açıdan sağlıklı ve tutarlı, bir bütün olarak gelişmiş, günümüz dünyasına uyum sağlayabilen, kendini gerçekleştirmiş, mutlu ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi hizmetleri ile öğrencilerimizin;

 • Sınırlarının farkında, yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilen,
 • Kendisi ve çevresiyle barışık,
 • Sorun çözebilme ve karar verebilme becerilerini kazanmış,
 • Öz güveni gelişmiş,
 • Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilen,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,
 • Mutlu ve sağlıklı bireyler

olarak yetişmeleri için sürekli, sistemli ve etkili bir desteğin verilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda yapılan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uygulamaları;

 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Bireyi tanıma, izleme ve değerlendirme (gözlem ve test uygulamaları),
 • Bireysel rehberlik,
 • Grup rehberliği,
 • Danışmanlık (veli - öğretmen ve okul yönetimi)

gibi konuları kapsamakta ve gizlilik, kişilik haklarına saygı, güven, değerlilik gibi temel esaslara dayanmaktadır.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ölçme değerlendirme uygulamaları, yalnızca öğrencilerin sınav uygulama ve sonuçlarını değerlendirme olarak değil, öğrencinin tüm yönleriyle gelişiminin takip edildiği bütünsel bir çerçevede yürütülmektedir.

Her öğrencinin kendi yapısı içinde bireysel gelişimi ve öğrenme hızı farklı olduğundan değerlendirmeler süreçte ve sonuçta yapılmaktadır.

ÖDEV YAKLAŞIMI

Ev ödevi birçok önemli işlevinin yanı sıra zaman yönetiminin evdeki parçası olarak da önemli bir role sahiptir. Okul sonrası evine giden öğrenci zamanını planlamayı öğrenmelidir. Burada amaç, öğrenciye okul sonrası ikinci bir okul yaratmak değil, zamanını programlamasına teşvik etmektir.

Tüm sınıflarda hafta içi günlük çalışmaların devamı niteliğinde pekiştirici çalışmalar verilmekle birlikte hafta sonu her dersten, o haftanın kazanımlarına yönelik çalışmalar verilmektedir.

KAZANIM DEĞERLENDİRME

1 - 3. sınıflarda her hafta bir dersten, 4. sınıflarda iki dersten 20 dakikalık değerlendirme çalışması  yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda analizler yapılmakta ve öğrencilerin eksiklikleri belirlenerek giderilmektedir.

SINAVLAR

Sınav uygulamaları 4. sınıftan itibaren başlamakta ve sene başında düzenlenen sınav takvimine göre yürütülmektedir. Öğrencilerimize her dönem, ders saatine göre iki veya üç yazılı sınav uygulanmaktadır.

PERFORMANS GÖREVLERİ - PROJELER

4. sınıftan itibaren bir kanaat döneminde, öğrencilere her dersten en az iki performans görevi, bir de proje görevi verilmesi esastır.

Performans görevi; konular işlenirken öğretmenlerin öğrencilerle birlikte belirleyeceği etkinliklerin değerlendirilmesidir.

Proje görevi ise her öğrencinin kendi seçeceği bir dersten hazırlayacağı ödevin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1 – 3. sınıflarda performans görevi ve projelere hazırlık amacıyla benzer çalışmalar, sunumlar yapılmaktadır.

ÖTS / ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

 • Haftalık Kazanım Karnesi: Öğrencinin akademik gelişimi haftalık olarak takip edilir ve bu karneler veli ile paylaşılır.
 • Öğrenci Takip Çizelgesi: Öğrencilerimizin evlerinde kendilerini planlama becerisini destekleyerek okul hayatına katkı sağlamasını amaçlar.

Her çocuğun farklı bir şekilde (kimi zaman görsel, kimi zaman işitsel) öğrendiği göz önüne alındığında bu farklılıkları ortaya çıkarmak adına Özel Öğretim ve Rehberlik öğretmenlerimiz sürekli olarak gözlemde bulunurlar.

Öğrenci Takip Sistemi aynı zamanda Özel Cent Ortaokulu'nda uygulanan bir çalışmadır. Bu sistem TEOG Hazırlık Programımız'ı desteklemektedir. Sistem süresince danışmanlar tarafından toplanan bilgiler rehber öğretmen desteğinde verimlli çalışma programlarına dönüştürülerek öğrencilerimize sunulur.

VELİ İLE İLİŞKİLER

Özel Cent Okulları’nda veliler, eğitim - öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir. Eğitim ancak ve ancak okul - aile iş birliği sağlanabildiğinde oluşmaktadır.

Bu nedenle, velilere yönelik duyurular ve yapılan çalışmalar elektronik posta ile her hafta Cuma günleri bülten halinde gönderilmektedir. Bültendeki duyuruların takip edilmesi, iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi açısından önemlidir.

Veli Toplantıları     

Veli toplantıları ve veli - öğretmen görüşmeleri,  okul - aile iş birliğini gerçekleştirecek en etkili yollardan biridir. Bütün velilerimizin, gerçekleştirdiğimiz veli toplantılarına düzenli olarak katılımları beklenmektedir.

Sene başında yapılan tanışma toplantısını her dönem yapılacak bir veli toplantısı izlemektedir.

Genel toplantı tarihleri şöyle belirlenmiştir:

I. Dönem Veli Toplantısı        : 

II. Dönem Veli Toplantısı       : 

Veli - Öğretmen Görüşmeleri

Genel veli toplantıları dışında öğretmenlerimizle görüşmek isteyen velilerimiz, öğretmenlerimizin veli görüşme saatlerinde okula gelerek görüşmelerini yapabilmektedir.