KVKK Politikamız

KVKK Politikamız

Cent Eğitim Tesisleri A.Ş. ve Cent Eğitim Kurumları Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesine dayanarak hazırlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Hem Anayasamızın hem de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amir hükümlerine göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre Kurumumuz “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Bu kapsamda, anılan sorumluluğumuzun bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatımızla; değerli velilerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve Kurumumuzla ilişkisi olan tüm kişilere ait kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıda belirtilen amaç ve kapsamlarla ve açıklanan şekillerde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

1 - Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hakim Olan Genel İlkeler

Kurumlarımızda, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki temel ilkelere uygun olarak işlem gerçekleştirilmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2 - İşlenen Kişisel Veriler

Kurumumuz tarafından 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Kurumumuzla olan hukuki ilişkinize istinaden değişiklik gösterebilmekle birlikte; ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, doğum yeri, T.C. Kimlik numarası, meslek, medeni hal, iletişim bilgileri, araç plaka bilgisi, güvenlik kamerası kayıtlarından temin edilen görüntüleriniz, kurumumuzun internet sitesinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, IP adresiniz, Kurumumuzla akdetmiş veya akdedecek olduğunuz sözleşmeler gereği paylaşılan bilgileriniz ve sair mahiyetteki kişisel bilgilerinizi kapsamakta olup, söz konusu kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenebilmekte ve yine KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde gösterilen şartlar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuzun okulları, departman ve birimleri, mezunlar derneği, internet sitesi, sosyal medya uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. Yine aynı şekilde kurumumuzda düzenlenen çeşitli organizasyonlara katıldığınızda veya ziyaret amaçlı da olsa kurumumuzu veya okullarımızı ziyaret ettiğinizde de kişisel verilerinizin toplanması söz konusu olabilmektedir.

3 - Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından; kurumumuz ile öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz ve mezunlarımız arasındaki ilişki ve süreçlerin yönetimi, kurumumuz hizmet politikalarının ve faaliyetlerinin düzenli ve eksiksiz şekilde yürütülmesinin temini, toplanan bilgilerden elde edilecek istatistiki sonuçlar üzerinden inceleme ve değerlendirmeler yapmak suretiyle hizmet kalitemizin daha da artırılmasını sağlamak, öğrenci, veli ve mezunlarımızla iletişim ve irtibat halinde kalmak, kurumumuzca istihdam edilen personellere ve kurumumuza iş başvurusunda bulunan adaylara ilişkin insan kaynakları süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, mevzuat gereği yapılması gereken muhasebe işlemlerinde kullanılmak, muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, araştırmalar yapmak, kurumumuzla iletişimde bulunan kişilerin ticari ve hukuki güvenliklerinin temini, güncel bilgi teknolojileri sistemlerinin altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi, bilgi güvenliğinin temini, kurumumuzun hizmet politikalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar dahilinde işlenecektir.

4 - Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurumumuz, kişisel verilerinizi, yine yukarıda 3. maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK’nın ilgili düzenlemeleri doğrultusunda, bilgi güvenliğinin sağlanması noktasında ilgili tedbirleri de alarak, Kurumumuza hizmet veren veya Kurumumuzun hizmet verdiği diğer gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, kanunen yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara, taraflar arasındaki ilişkinin ve aktarılacak bilginin niteliği de dikkate alınarak gerekli olduğu ölçüde aktarabilecektir.

5 - Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği, kişisel veri sahibi sıfatıyla Kurumumuza başvurarak, aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen şahıslar;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki e ve f fıkraları uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6 - Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Güvenliği

Kişisel verilerinizin, KVKK m. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kurumumuz, KVKK’nın 12. maddesi gereği Veri Sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, yine hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin uygun şekilde muhafazasını sağlamak için güvenlik kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almış olup verilerin güvenliği için antivirüs ve güvenlik duvarı yazılım ve donanımları kullanmaktadır.