Onur Kurulu

Onur Kurulu

Onur Kurulu nedir?

Bir öğretmenin başkanlığında, kötü davranış ve uyarma gibi cezaları gerektiren küçük disiplin olaylarını incelemek, sonuçlandırmak ve bu konu ile ilgili okul idaresine bilgi vermek, okul düzenine aykırı hareketler olup olmadığını denetlemek amacı ile bir öğretmenin başkanlığında çalışan kurula onur kurulu denir.

Onur Kurullarının Kurulması ve Çalışması

Onur Genel Kurulu

Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 26.2.2002/24679 RG) Öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okul düzenine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek "Onur Genel Kurulu" oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.

Öğretmen ve öğrenci mevcudu fazla olan veya ikili öğretim yapılan okullarda da sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı ayrı "Onur Genel Kurulu" oluşturulabilir.

Onur Genel Kurulunun Görevleri

Madde 10- Onur Genel Kurulu; "Onur Kurulu"nu seçer, okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında tekliflerde bulunur. Onur Genel Kurulu her dönem en az iki kez toplanır.

Madde 11- (Değişik: 26.2. 2002/24679 RG) Onur Genel Kurulunda her sınıfın temsilcileri kendi aralarından bir öğrenciyi Onur Kurulu üyeliğine seçerler. Onur Genel Kurulu ayrıca son sınıf temsilcileri arasından bir öğrenciyi Onur Kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de Onur Kurulu ikinci başkanlığına yedek üye olarak seçer.

Sınıfları birer şube olan okullarda temsilciler, Onur Kurulunu oluşturur. Son sınıf temsilcisi aynı zamanda Onur Kurulu ikinci başkanı olur.

Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise Genel Kurulca seçilen temsilci ikinci başkan olur.

Temsilcilerde Aranan Nitelikler

Madde 12- Bir öğrencinin onur genel kurulu temsilciliğine veya onur kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;

a) Okul disiplinine aykırı bir davranışının bulunmaması,
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,
c) Derslerdeki gayret ve başarısında üstünlük göstermesi,
ç) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması, gibi nitelikleri taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası, alan öğrencilerin üyeliği düşer.

Onur Kurulu Başkanı

Madde 13- Onur Kurulu başkanı, disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen öğretmenlerden biridir. Öğretmenler kurulu disiplin kurulu üyelerini seçerken, 20. madde esaslarına göre onur kurulu başkanını da seçer.

Onur Kurulunun Görevleri

Madde 14- Onur Kurulu;

a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce verilen veya temsilcilerce getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul müdürlüğüne bildirir.

b) (Değişik: 26.2.2002/24679 RG) Okulda, örnek davranışlar gösteren, derslerinde başarılı, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan farklı sınıflardan en az üç öğrenciyi belirleyerek ödüllendirilmek üzere okul yönetimine bildirir.

c) 7.madde hükümleri doğrultusunda öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirir veya ödüllendirilmesini disiplin kuruluna teklif eder.

ç) Müdür tarafından iletilen uyarma, mahrumiyet ve kınama cezasını gerektiren olayları inceler ve karara bağlar. Müdür, onur kurulunda karara bağlanan konuları gerektiğinde disiplin kuruluna gönderebilir.

d) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla programlar hazırlayarak okul yönetimine sunar.

e) Okul kantininin sağlığa uygun koşullarda tutulması için gerekli önerilerde bulunur, alınması gereken tedbirleri okul yönetimine bildirir.

f) (Değişik: 26.2.2002/24679 RG) Öğrenci nöbet işlerini ve sınıf başkanlığı seçimini, okul yönetimi ile iş birliği yaparak yürütür.

g) Gerektiğinde eğitici kol başkanlarıyla iş birliği yaparak okul ve çevresinin temizliği ve düzeni için faaliyetler plânlar ve uygular.

h) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için tedbirler alarak, anne ve babalarla iş birliği yapar.

ı) Okulun ve çevrenin temiz, düzenli ve sağlık kurallarına uygun bulundurulmasına katılımı sağlar.

Onur Kurulu Kararlarının Yazılması

Madde 15-Onur kurulunun bütün kararları, onur kurulu karar defterine yazılır.