Türkçe Edebiyat Bölümü

Türkçe Edebiyat Bölümü

Türkçe Edebiyat Bölümü'nün amacı öğrencilerimizin Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, ana dil bilinci kazanmış, ulusal değerlere sahip, duyarlı, estetik zevki ve yaratıcı düşünme yeteneği gelişmiş bireyler olarak yetişmesidir.

Türk Edebiyatı dersinde, güzel sanatların bir bölümünü oluşturan edebi metinleri, oluşturuldukları dönemin sanat zevki ve zihniyeti dikkate alınarak dil ve anlatım, yapı, tema bakımlarından inceleme, anlama ve yorumlama çalışmaları yapılmaktadır.

Türk Edebiyatı dersiyle her türlü metni, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkilendirerek anlayıp değerlendirebilen; başta sanat metinleri olmak üzere, yine her türlü metni zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve gelenekle ilişkisi bakımlarından inceleyip çözümleyen ve yorumlayabilen; benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilen öğrenciler yetiştirmek temel amacımızdır. Ayrıca öğrencilerimizin tarihi akış içinde Türk kültürünü, düşüncesini ve zevkini metinlerde belirlemeleri; bunların edebi metinlerle nasıl ifade edildiğini sezmeleri; mahalli ve yerli olandan evrensel olana açılabilecek bilgi ve becerileri kazanmaları da hedefimizdir.

Dil ve Anlatım dersinde öğrencilerimizin kazandıkları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade etmelerini; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanmalarını hedeflemekteyiz. Bu derste edinecekleri becerilerle öğrencilerimizin kendi kimliklerinin bilincinde, evrensel değerlere ve gelişmelere açık; düşünen, hisseden ve bunları Türkçe ile ifade edebilen bireyler hâline gelmelerini amaçlamaktayız.

Dil ve Anlatım derslerinde ayrıca metinlerden hareketle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında becerilerini geliştirerek Türkçenin özelliklerini kavramaları; bu alandaki kişisel uygulamalarıyla dili her düzeyde doğru ve güzel kullanabilme zevk ve alışkanlığı kazanmaları ana hedefimizdir. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin Türkçenin sesini ve söyleyişini kendi benliğinde geliştirerek kullanabilen; bu dille düşünen, bireysel dünyasını zamanın gerektirdiği ölçüde genişletip derinleştirerek zenginleştirebilen; bilim ve felsefe yapabilecek temel beceri ve alışkanlıkları kazanan; bu dille inanan, hisseden, var olanı algılayan ve değerlendirebilen; Türkçenin evreninde kendisini çağdaş insan olarak hisseden; toplumla bütünleşmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçlara ulaşabilmek için derslerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre işlemekteyiz.

  • Derslerimiz ezberleme ve bilgi yükleme yöntemiyle değil, okuduğunu anlama, analiz ve sentez yapma tekniğine göre işlenir. Öğretim programları sınav sistemi doğrultusunda takip edilir.
  • Konular basitten karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene giden bir sıra ile ele alınır.
  • Öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlığı kazanabilmeleri için her dönem düzeylerine uygun kitapları okumaları, Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserleriyle tanışmaları ve arkadaşlarına tanıtmaları sağlanır.
  • Dil becerilerini geliştirmek amacıyla yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları yapılır.
  • Bir ünitede belirlenen kazanımlar diğer ünitelerde dersin bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek pekiştirilir. Sarmal yapı göz önünde bulundurulur.
  • Konuların işlenişinde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları olan araç - gereçlerin yanı sıra bilgisayar, televizyon ve projeksiyon gibi araçlar ders işlenişinde etkin bir biçimde kullanılır.
  • Türk dilinin kullanılmasında yazım birliği sağlamak amacıyla kabul görmüş terim ve kavramlara yer verilir. Bu noktada, Türk Dil Kurumu’nun İmla (Yazım) Kılavuzu'nun son baskısı ve TDK Sözlüğü esas alınır.
  • Öğrencilerin yazım, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmelerine özen gösterilir.
  • Edebiyat eğitimi sınıfla sınırlı değildir. Öğrencilerin kütüphaneler, konferanslar, güncel edebiyat ve sanat dergileri, dil ve edebiyat etkinlikleri başta olmak üzere birçok kaynaktan yararlanmasına olanak sağlanır.