Anaokulu

Anaokulu

Özel Cent Anaokulu eğitim programı, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programları esas almış olup, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, eklektik bir programdır. Buna koşul olarak gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin tüm alanlardaki davranışlarını üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar, ilkokul programlarında benimsenen ortak becerilerden olan problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi değerleri kapsamaktadır. Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır, çeşitli yöntemler geliştirilir. Bu programlar ulusal ve uluslararası projeler ile desteklenir.

Programımız, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun olarak edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir.

Yapılan etkinliklerle;

 • Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve dil gelişimi desteklenir.
 • Özbakım becerileri ve alışkanlıklar edinirler.
 • Kendini tanıma, kendini güvenle ortaya koyma ve özdenetim sağlamayı öğrenirler.
 • Edindikleri bilgi ve becerileri değişik ortamlara transfer edip kullanmaları desteklenir.
 • Kişisel ilgi ve yeteneklerini fark edip bunları özgürce ifade etmeleri sağlanır.
 • İrade ve dayanıklılık kavramlarının gelişimi sağlanır.
 • Karşılaştıkları problemleri deneyimlerini kullanarak çözme becerisi geliştirirler.
 • Bir birey olarak kendini ifade etmeyi, seçim yapmayı ve karar vermeyi öğrenirler.
 • Bir grubun üyesi olma ve grupla birlikte hareket etme yeteneği kazanırlar.
 • Sınıflarda sınıf öğretmeni ve asistan öğretmen olmak üzere iki öğretmen yer alır.


5 yaş sınıfında haftalık program çerçevesinde; Beden Eğitimi, Jimnastik, Yoga, Resim, Müzik, Dans, Drama, Satranç, Türkçe Dil Etkinlikleri, Fen/Çalışmaları, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, İngilizce Etkinlikleri yer almaktadır. İngilizce Etkinlikleri Native ve Türk uyruklu öğretmenler tarafından haftalık 20 ders saati olarak program akışında yer almaktadır.

4 yaş sınıfında haftalık program çerçevesinde; Beden Eğitimi, Jimnastik, Resim, Müzik, Dans, Drama, Satranç, Türkçe Dil Etkinlikleri, Fen/Çalışmaları, İngilizce Etkinlikleri yer almaktadır. İngilizce Etkinlikleri Native ve Türk uyruklu öğretmenler tarafından haftalık 17 ders saati olarak program akışında yer almaktadır.

ÖZEL CENT ANAOKULU'NDA YABANCI DİL
Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programının temel amacı öğrencilere İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkındalığını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Etkin öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. İngilizceyi duymaktan ve konuşmaktan zevk alırlar ve günlük yaşamlarında da kullanarak bilgilerini pekiştirirler.

Oyun odaklı çeşitli etkinliklerle, öğrencilerin bu dili aktif olarak kullanmaları sağlanmaktadır. Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), müzik ve kuklalar, dilin etkin olarak kullanılmasında en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmesinde büyük rol oynamaktadır.

İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket çalışmaları, Akıllı tahta etkinlikleri, drama, fen - doğa, mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları ve projeler gibi farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir.

Farklı etkinliklerle desteklenen İngilizce programımızda çocuklarımıza İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaktayız. Bu doğrultuda farklı uygulama alanları ve sunum teknikleri oluşturduk. Bu uygulama tekniklerinin bazıları aşağıda bulunmaktadır.

 • Hikaye Zamanı
 • Nasıl Oluyor? Fen - Doğa / Mutfak 
 • Yaratıcı İngilizce 
 • Müzik ve Hareket
 • Yaşayan İngilizce
 • Düşünme Zamanı
 • Tema Bazlı Etkinlikler
 • Serbest Oyun Zamanı
 • Planla-Yap-Yeniden İncele
 • Göster Anlat
 • Veli Katılımlı Etkinlikler
 • Winter Wonderland – Kış Diyarı
 • Portfolyo Sunumu
 • Kutlamalar


FOREIGN LANGUAGE AT PRIVATE CENT KINDERGARTEN

The main purpose of the English program, run by Turkish and foreign teachers, is to get students love English, become aware that other languages exist and to arouse desire to learn a second language. Our program includes an effective learning model and aims to improve verbal communication. Our students learn English by experiencing it and having fun. They improve their English skills by hearing, speaking and reinforcing their knowledge by using it as much as possible in their daily lives. The students  participate actively through various game-centered activities. Drama, TPR (Total Physical  Response), music and puppets are among the most used methods for effective learning. Rich audiovisual tools, daily speaking activities, songs, rhymes and games accompanied by movement play a major role in reinforcing what our students have learned.We aim to reach each student with different activities through crafts,Music and Movement , Smart Board activities, Drama, Science - nature, culinary activities, story books and projects, considering that students have different learning styles. In our English program, which is nourished by different activities, we create opportunities for our children to hear, use and learn English in their daily lives. In this direction, we have created different application areas and presentation techniques. Some of these application techniques are listed below.

 

 • Story Time
 • Know How: Science - Nature and Kitchen
 • Creative English
 • Music and Movement
 • Everyday English
 • Thinking Skills
 • Theme Based Acivities
 • Free Time
 • Plan-Do-Review
 • Show and Tell
 • Parent Involved Activities
 • Winter Wonderland
 • Portfolio Presentation
 • Celebrations


ANAOKULUMUZDA ZAMAN DİLİMİ
Çember Zamanı
Sabah kahvaltısından sonra, tüm sınıf bir araya gelerek hava durumu, takvim, mevsim şeridi, sayma zamanı vb. etkinliklerin konuşulduğu paylaşım saati ile güne başlar.

Tema Zamanı
Program içeriği temalardan oluşur. Bunlar, farklı yaş gruplarına uygun olarak, sınıf öğretmenleri tarafından sene başında belirlenir ve yıl içerisinde uygulanır. Belirlenen farklı temalarla çocuklara yeni bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılır. Çocuklar temalarla kendilerini ve çevrelerini tanırlar. Ayrıca bu süreçte çocuklar; söz almak için sıra beklemeyi, empati kurmayı, düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmayı ve dinlemeyi öğrenir, yeni kelimelerle tanışırlar.

Öğrenme İstasyonları
Öğrenme istasyonlarındaki aktiviteler, çocukların kişisel ihtiyaç ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendi yaş gruplarına uygun önemli kavram ve becerileri kazanmalarına fırsat verir. Aktivitelerden oluşan ve küçük gruplar şeklinde yapılan öğrenme istasyonu çalışmaları çocukların ihtiyacına göre oluşturulur. Fen ve Doğa istasyonu, Kitap İstasyonu, Küçük Kas Beceri İstasyonu, Dramatik Oyun İstasyonu, Okuma / Yazma Öncesi Beceri İstasyonu vb.

Bahçe Zamanı
Çocukların içerideki oyun alanına ya da bahçeye çıkıp çeşitli oyunlar oynadıkları bir zaman dilimidir. Bu etkinlikler sırasında çocukların hareket ihtiyacı da doğal olarak karşılanır. Ayrıca beden koordinasyonu, denge, hız, güç gibi etkinlikleri içeren çalışmalara yer verilir.

Fen ve Matematik Zamanı 
Çocukların eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini keşfettikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma, inceleme ve keşifler yaptıkları, matematikle oynayıp matematiği sevdikleri, sınıflandırma, sıralama gibi çalışmaları içeren bir zaman dilimidir.

Gems
 ‘Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler’  (Great Exploration Math and Science) olarak çevrilen GEMS etkinliklerinin amacı, öğrencilerin fen ve matematik bilimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini ve temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını sağlamaktır. Gems aktivitelerinde sayı, şekil, miktar, boyut, yer-yön-konum gibi kavramlara yer verilmektedir.  Gems aktiviteleri öğrencilerin gözlem yapma, araştırma, keşfetme, sorgulama, tahmin etme, analiz, sentez, işbirliği, tartışma, karşılaştırma yapma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi çeşitli üst düzey becerilerin kazandırılması amaçlayan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.

Başka Kültürleri Tanıyalım
Kültürler arası bilince sahip bireyler yetiştirmek amacıyla “Başka ülkeleri tanıyalım.” proje çalışmamız da farklı ülkelerin önemli bilim adamlarını, yazarlarını, müzisyenlerini, tarihi ve turistik yerlerini, para birimini vb. özelliklerini farklı sunum tekniklerinden yararlanarak öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanır.

SCAMPER Tekniği
Okul Öncesi Eğitim‘in amaçlarından biri de çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Hayal kurma, farklı düşünme, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli unsurlarındandır. SCAMPER Tekniğinin özelliği, tek bir nesne üzerinde ve daha önceden belirlenmiş adımları takip ederek, o nesne hakkında beyin fırtınası yapılmasıdır. Beyin fırtınası belirli basamaklar izlenerek gerçekleştirilmektedir. SCAMPER ile seçilen nesne değiştirilir, geliştirilir, parçalara ayrılır ya da başka nesneler ile birleştirilmektedir. Farklı fikirlerin ortaya çıkabilmesi için öğrencilere sorular yöneltilmekte ve bu sorular, öğrencilerin düşünmedikleri ya da düşünemedikleri yönleri de düşünmelerini, yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Phonics  - İngilizce Ses Bilgisi - Çalışmaları
İngilizce okuma ve yazma çalışmalarına temel teşkil eden ses bilgisi programıdır. Öğrencilere İngilizcedeki temel sesleri eğlenerek öğretmeyi hedefleyen program, farklı duyulara ve farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Okuma - Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Bu çalışmalarla öğrencilerimizin renk, şekil, sayı ve temel kavramları kazanmaları amaçlanır. Bunun yanında yapılan çalışmalar, algılama, dikkat, kelime dağarcığı arttırma, eşleştirme, gruplama, sıralama, karşılaştırma, el - göz koordinasyonu vb. bilişsel becerileri destekleyen etkinlikleri içerir.

Düşünme Becerileri
Öğrencilerimize kişisel düşünme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir zaman dilimidir. Onların bilişsel yeteneklerini geliştirici ve destekleyici çeşitli etkinlikler planlanır. Görsel - işitsel algı, dikkat - bellek çalışmaları, problem çözme becerileri ve yaratıcılığı geliştirici çeşitli çalışmaları içerir.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe Dil Etkinliği derslerinde öncelikli olarak öğrencilerin dil gelişimleri desteklenir. Bu programda tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yer alır. Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Sözcük dağarcığı gelişen çocuğun, kelime tanımlama becerisi gelişir, dile hâkimiyeti artar.

Değerler Eğitimi
Bu derste, çocukların saygı, iş birliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı, somut deneyimlere dönüştürecek etkinliklerle planlanır. Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeyleri dikkate alınır.

Sanat Zamanı
Sanat çalışmaları sırasında çocuklar, çeşitli malzemeleri kullanarak hayal ettikleri şeylerin tasarımını yapar, yaratıcılıklarını ortaya çıkarır, özgün ürün oluşturup küçük kas becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Hikâye Zamanı
Her temayla ilgili olarak çocuklara çeşitli hikâyeler okunur. Bunun yanında hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, hikayeye başlık bulma, okunan hikayeyi resimlendirme, çeşitli resimlere bakarak hikaye kurgulama, görsel okuma vb. çalışmalar yapılır. Ayrıca çocuklar sınıftaki kitaplıktan kitap seçerek incelerler. Evden getirdikleri hikâye kitaplarını, arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Serbest Oyun Zamanı
Serbest zaman etkinliğinde, öğrencilerimiz sınıfın hangi köşesinde oynayacaklarına ve neler yapmak istediklerine kendileri karar verirler. Bu onların sosyal yaşamı öğrendikleri bir zaman dilimidir. Oyun sonrasında sonuçları birlikte değerlendirirler.

Dinlenme / Uyku Zamanı
Sadece 3 yaş grubu öğrencilerimiz için öğle yemeği sonunda dinlenme / uyku zamanı vardır. Öğretmenlerimiz bu süre içinde onların dinlenme sürecine olan uyumlarını kolaylaştırmak için hikaye okurlar.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ İÇİNDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER
Branş Çalışmaları
Alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen Müzik, Beden Eğitimi, Jimnastik, Yoga, Drama, Dans, Satranç gibi çalışmalarla öğrencilerin farklı alanlardaki deneyimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aile Katılımı
Velilerimiz belli gün ve saatlerde okulda bir etkinlik planlar ve çocuklarla uygulama yaparlar. Kendi çocuklarının arkadaşlarıyla tanışıp, hoş zaman geçirirler. Velilerimiz, ayrıca tema sonu sunumlarında ve portfolyo çalışmalarında, çeşitli tören ve kutlamalarda okula davet edilerek, çocuklarının gelişimlerini gözlemleyebilirler.

Alan Gezileri Etkinlikleri
Çocukların ilgisini çeken ve öğrendikleri temalarla ilişkili mekânlara geziler yapılır, böylece çocuklar için doğal bir öğrenme ortamı oluşturulur. Örneğin müze, market, diş doktoru muayenehanesi, postane, orman, jimnastik salonu, banka vb. yerlere geziler düzenlenerek, çocukların sosyal yaşam içinde deneyim kazanmaları sağlanır.

Haftanın Etkinlik Günleri
Öğrencilerimizin okula daha istekli ve keyifle gelmelerini sağlamak amacıyla haftanın bazı günlerinde çocukların evden getirecekleri ya da evde aileleriyle kaliteli zaman geçirerek hazırlayacakları etkinliklere yer verilir. Göster Anlat Günü, Kitap Günü, Oyuncak Günü gibi etkinliklerle çocukların hem sorumluluk almasını ve paylaşmayı öğrenmelerini, hem de okula keyifle gelmelerini amaçlarız.

ANAOKULUMUZDA PDR (PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK) ÇALIŞMALARI
Okulumuzda, öğrencilerimize yönelik PDR çalışmaları okul idaresi, öğretmen ve ailenin iş birliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda, sistemli ve düzenli olarak sürdürülür. Bu kapsamda yıl boyunca yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Veli ve öğrenci oryantasyonu
 • Sınıf içi gözlemler
 • Öğrenciyi bireysel tanıma ve destek çalışmaları
 • Test uygulamaları
 • Veli ve öğretmen seminerleri
 • Veli ve öğrencilere yönelik grup çalışmaları
 • Bireysel veli görüşmeleri


ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Sonuç değil süreç odaklı, çocuğun yaşantısındaki her türlü verinin onu anlamak ve tanımak için kullanıldığı Cent Anaokulu eğitim sisteminde Ölçme - değerlendirme sürecinde kullandığımız araçlar şunlardır:

Gelişim raporları : Her dönemde 2, toplamda 4 adet olmak üzere her çocuk için grup öğretmeni ve İngilizce öğretmenleri tarafından öğrencinin gelişim düzeyi hakkında bilgi vermek amaçlı  doldurulan raporlardır.

Portfolyo: Çocukların anne- babalarına Türkçe ve İngilizce derslerinde edindikleri kazanımları aktarmak amacıyla kendi gelişim ve öğrenme süreçleri ile ilgili sunumlar yaptıkları toplantılardır.

Sıklık Çizelgeleri: Çocuğun belli tutum ve davranışlarının ihtiyaç duyulduğunda daha yakından ve sistematik şekilde gözlenmesine yardımcı olan çizelgelerdir. 

Program Değerlendirme Sistemi: Eğitim programı çerçevesinde yaş gruplarına göre belirlenmiş kazanım ve standartların detaylı şekilde değerlendirildiği ve bireyselleştirilmiş program geliştirme süreçleri için kullanılan bir sistemdir.