İlkokul

İlkokul

ÖĞRENME ORTAMI ve UYGULAMALARI
Öğrenme ortamına bakış açımız; öğrenmenin yalnızca sınıf içinde değil, dış dünyada da değişik ortamlarda devam ettiği yönündedir. Tüm derslerde öğrenme etkinlikleri, sınıf, laboratuvar gibi tanımlı alanlarda olduğu kadar okul bahçesi, kütüphane, etkinlik sınıfı vb. tüm alanlarda yapılabilir. Aynı anlayışın uzantısı olarak, üniteler kapsamında geziler yapılır.

Sınıf içinde öğrencilerin oturma düzeni grup çalışmalarına uygundur ve odak noktası klasik sistemde olduğu gibi tahta değildir. Öğrenci ürünlerinin, sınıf içinde ve okulun değişik bölümlerinde sergilenmesine önem verilir.

Planlama ve uygulamada, aynı sınıfa ders veren tüm öğretmenler birlikte çalışırlar, dersler arası ilişkilendirme yaparak öğretim programını bütünsel bir yaklaşımla yürütürler.

PROGRAM
Okulumuzda çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen MEB ders programları kullanılmaktadır. Ancak, eğitim programımız global eğitim yaklaşımlarını içeren çağdaş eğitim ilkeleri doğrultusunda biçimlendirilmiş, farklı eğitim - öğretim araçları kullanılarak öğrencilerin ilgi ve profillerine uygun aktivitelerle zenginleştirilmiştir.

Derslerde kullanılan grup çalışmaları, farklılaştırma teknikleri, öğrencilerin ezber yerine anlama ve kavramaya yönelik öğrenmeyi gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

OKUMA ZAMANI
Temel eğitimin en önemli hedeflerinden biri öğrencimize okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak her sabah 15 ‘er dakika tüm öğretmenler ve öğrenciler aynı anda kitap okumaktadır. Bu etkinlikle öğrencilerimizin sözcük dağarcığının zenginleştirilmesi ve dili etkin bir şekilde kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Ünitelerle bağlantılı okunan kitapların yanı sıra Türkçe derslerinin bir saati kütüphanede okuma saati olarak kullanılmakta, sınıfça aynı kitap okunmakta ve çeşitli etkinliklerle incelenmektedir.

GEZİLER
Eğitim gezileri, öğrenme sürecinin en önemli etkinliklerinden biridir.
Özel Cent İlkokulu’nda şehir içi geziler, ünitelerin hayata geçirildiği fırsatlar olarak değerlendirilmektedir.

SERBEST ETKİNLİKLER
Öğrencilerimizin bireysel özelliklerinin, içsel zenginliklerinin, estetik değerlerinin  geliştirilmesi amacıyla  çeşitli  çalışma alanları oluşturulmuştur. Serbest Etkinlikler adı altında yapılan bu çalışmalar, akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutar.
Serbest etkinliklere ayrılan zaman diliminin iki ders saati kulüp etkinliklerine ayrılmaktadır.

2019-2020 dönemi için öğrencilerimizin tercihine bıraktığımız kulüpler şöyledir:

English Fun Club – Satranç Kulübü- Yaratıcı Eller Kulübü – Drama Kulübü– Basketbol Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, Kendi İşini Kendin Yap Kulübü, Lego Kulübü,  Görsel Tasarım Kulübü

YABANCI DİL EĞİTİMİ / İNGİLİZCE
İngilizcenin zevkli ve eğlenceli bir şekilde öğretildiği ilkokulumuzda öğrencilerimize ana dillerinde aldıkları eğitimle paralel olarak haftada 12 saat İngilizce eğitimi verilmektedir.
Türk ve yabancı öğretmenlerin yürüttüğü bu derslerde öğrencilerimizin görerek, deneyerek, yaşayarak günlük akışın içinde yabancı dil öğrenmeleri hedeflenip, uygulanmaktadır.
Cent Okullarında İngilizce dil eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada ilkokul eğitim programında geçerliliği kanıtlanmış Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun olarak hazırlanmış, özgün bir programdır.
Programımız; dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme, konuşma etkinliklerine dayalı olup öğrencilerimizi Cambridge üniversitesinin düzenlediği Cambridge Assessment English 
sınavlarına hazırlamaktadır.
Kazanımlarımız tema bazlı ders ve etkinliklerle sağlanır. Yapılan etkinlikler öğrenmenin farklı yöntemleri ve bireysel farklılar göz önünde tutularak hazırlanır.
Aynı zamanda programımız değerler eğitimine sahip; çevreye duyarlı, toplum bilincine sahip, hoş görülü, alçak gönüllü, çalışkan, sabırlı, özgüvenli, bilgili, ilkeli, araştırmacı, empati kurabilen, iyi iletişim becerileri olan, saygılı, sevgi dolu bireyler yetiştirmeyi sağlayan tema içeriklerini kapsar. 
Programımız, ulusal değerlerin yanında uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION / ENGLISH
In our primary school, where English is taught in a fun and an enjoyable way, our students have 12 hours of English lessons per week in parallel with their Turkish lessons. The lessons are run by our Turkish and foreign teachers and our students are aimed to learn foreign languages in daily flow by seeing, experimenting and experiencing.
The English language education program at Cent Schools is a unique program prepared in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages, which has been validated throughout the world in the primary education program according to the guidelines set out in the Ministry of National Education Program.
Our program; It is based on grammar, reading, writing, listening, speaking activities and prepares students for Cambridge Assessment English exams organized by Cambridge University.
We aim to educate individuals who question, apply and discover by active learning method. Our achievements are provided by theme-based lessons and activities. The activities are prepared considering different methods of learning and individual differences.
At the same time, our program implies education of values such as; being sensitive towards environment, having consciousness towards our community, being tolerant, humble, hard-working, patient, self-confident, knowledgeable, principled, researcher, empathetic, good communication skills, respectful, loving individuals with in content of the theme.
Our program aims to educate individuals with international awareness besides national values.

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK SERVİSİ
Sosyal, duygusal, bilişsel ve bedensel açıdan sağlıklı ve tutarlı, bir bütün olarak gelişmiş, günümüz dünyasına uyum sağlayabilen, kendini gerçekleştirmiş, mutlu ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi hizmetleri ile öğrencilerimizin;

 • Sınırlarının farkında, yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilen,
 • Kendisi ve çevresiyle barışık,
 • Sorun çözebilme ve karar verebilme becerilerini kazanmış,
 • Öz güveni gelişmiş,
 • Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilen,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,
 • Mutlu ve sağlıklı bireyler

olarak yetişmeleri için sürekli, sistemli ve etkili bir desteğin verilmesi hedeflenmektedir. 
Bu hedefler doğrultusunda yapılan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uygulamaları;

 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Bireyi tanıma, izleme ve değerlendirme (gözlem ve test uygulamaları),
 • Bireysel rehberlik,
 • Grup rehberliği,
 • Danışmanlık (veli - öğretmen ve okul yönetimi)

gibi konuları kapsamakta ve gizlilik, kişilik haklarına saygı, güven, değerlilik gibi temel esaslara dayanmaktadır.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ölçme değerlendirme uygulamaları, yalnızca öğrencilerin sınav uygulama ve sonuçlarını değerlendirme olarak değil, öğrencinin tüm yönleriyle gelişiminin takip edildiği bütünsel bir çerçevede yürütülmektedir.

Her öğrencinin kendi yapısı içinde bireysel gelişimi ve öğrenme hızı farklı olduğundan değerlendirmeler süreçte ve sonuçta yapılmaktadır.

ÖDEV YAKLAŞIMI
Ev ödevi birçok önemli işlevinin yanı sıra zaman yönetiminin evdeki parçası olarak da önemli bir role sahiptir. Okul sonrası evine giden öğrenci zamanını planlamayı öğrenmelidir. Burada amaç, öğrenciye okul sonrası ikinci bir okul yaratmak değil, zamanını programlamasına teşvik etmektir.

Tüm sınıflarda hafta içi günlük çalışmaların devamı niteliğinde pekiştirici çalışmalar verilmekle birlikte hafta sonu her dersten, o haftanın kazanımlarına yönelik çalışmalar verilmektedir.

KAZANIM DEĞERLENDİRME
1. - 3. sınıflarda her hafta bir dersten, 4. sınıflarda iki dersten 20 dakikalık değerlendirme çalışması  yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda analizler yapılmakta ve öğrencilerin eksiklikleri belirlenerek giderilmektedir.

SINAVLAR
Sınav uygulamaları 4. sınıftan itibaren başlamakta ve sene başında düzenlenen sınav takvimine göre yürütülmektedir. Öğrencilerimize her dönem, ders saatine göre iki veya üç yazılı sınav uygulanmaktadır.